Форум - - 14 июня – 5 июля персональная выставка "Мир. Сцена. Театр."

 • Аватар пользователя
  [ Пользователь удален ] #35550
  9 Июня 2011 года в 23:28:03


 • Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств  имени Г. Айтиева открывает юбилейную персональную выставку  Народного художника Кыргызской Республики, Лауреата премии им. Ч.Айтматова Шарафидинова Маратбека  «Мир. Сцена. Театр.». Начало вернисажа в 15.00ч.
  Биографическая справка:  
  Шарафидинов Маратбек – Народный художник КР, лауреат Международной премии им. Ч. Айтматова, А. Малдыбаева и премии КНБ.
  Родился 29 октября 1950 года в с. Сай, Ошской области.
  В 1975 году закончил Фрунзенское художественное училище.
  В 1981 году – окончил Ташкенский государственный театрально-художественный институт им. Н. Островского.
  В 1984-86 годы проходил стажировку в Санкт-Петербургском академическом Александрийском театре драмы.
  Шарафидинов Маратбек создал и осуществил ряд художественно-сценических постановок по У.Шекспиру, Ф. Шиллеру, А. Грибоедову, Ф. Достоевкому, М. Горькому, Ч. Айтматову, С. Раеву, К. Акматову, А. Балакаеву, К. Баялинову, А. Рыскулову и др.
  В качестве главного художника осуществил ряд проектов правительственных и международных культурных, театрализованных программ и представлений: «1000-летие эпоса Манас» (1995); Первый Международный фестиваль эпосов мира (Бишкек, 2006); Саммит участников стран ШОС в Бишкеке (2007); Международный фестиваль фольклорной музыки «Великий Шелковый Путь» (Казахстан, Тараз, 2008) и мн. др.
  Мыслящий художник

  «Творчество художника Маратбека Шарафидинова знакомо казахстанскому зри¬телю по его спектаклям «Снежная девушка» (О. Бокеев) и «Хромой Тимур» (И. Орозбаев), «Ричард III», «Король Лир», «Ромео и Джульетта» В. Шекспира и «Кыз Жибек» К. Касымова. Драма - элегия «Снежная Девушка» впе¬чатляет зрелищностью, то есть форма возника¬ет из события и событием развивается. В траге¬дии «Хромой Тимур» для художника не важно изображение исторических реалий эпохи XIV века, он тя¬готеет к созданию обобщенного пла¬стического образа и среды действия. Сценография Шарафидинова не иллю¬стративна и не функциональна, скорее всего, она чисто образная. Эта образность дает воз¬можность выявить основную идею спектаклей; она живет, давая простор чувствам, фантазии, а главное мысли».
  Алия Бопежанова,
  культуролог (Казахстан)


  Марат ааламы – чексиз аалам
  Дүйнөнүн түсү... боектор... жараты¬лыштын улуу сыры... Бул сөздөрдү айтып жатып, же капилет эсибизге кылак дей түшсө ааламдын адам акылына сыйбаган өзгөчө бир купуя сыры¬на сүңгүп кеткендей болобуз. Адамдын жашоосу да ошол боектордой ар башка ыраңда, ар башка түстө, ар башка кабыл-туюмда жашап келгендей теги бар. Ак кара, а балким, бул дүйнө жаралган¬дан бери алмустак боегудур, биз көбүнесе жашоо¬ну да ак менен карага, тагдырды да ак менен кара¬га, дүйнө карма-каршылыгын да ак менен карага шарттуу түрдө бөлүп алганбыз, а балким, бу тек гана биздин аң-сезимибизге калып катары сиңгип кеткен, биздин мээбиздин кычык-бычыктарында жашап келген акыл атомдорунун көндүм гана ка¬был алуусу чыгар... Канткен менен бу дүйнө Улуу сүрөткер, ал адам жашоосуна Улуу боектордун гаммасын гана эмес, улуу Гармониясын жарат¬кан, биз ошол жашоонун түркүн түмөн боекто¬ру менен ширелише бирге жашаганда гана, бу дүйнө ак менен кара түстөн турбагандыгын се¬зээр элек... Леонардо да Винчи, Ван Гог, Гоген, Батис, Сальводор Дали улуу жаратылыштын ир¬мемин боектун күчү менен кармаган улуу инсан¬дар... Боек сыры – дүйнө сыры менен бирдей... Мына ушундай табышмактуу аалам сы¬рынын орбитасында өзүнүн кыл калеминин сыйкыры менен Марат Шарафидинов жашап келет. Марат өзгөчө дүйнө ой-жүгүртүүсүндөгү сүрөткер. Анын өнөрканасына дембе-дем барган сайын ушул ойго тушалам. Ал боектор аркылуу улуу ирмемди кармап калууга, ошону менен бир¬ге дүйнөнүн татаал сырларын боек аркылуу тар¬тып калууга аракеттенгендигин туям. Сүрөткердин чыгармачыл миссиясы да ушундай болсо ке¬рек деп болжойм, анткени, нукура чыгармачыл адам гана ушул түбү тешилип бүткүс сырлардын тереңинде жашап келет... Марат сүрөткер, эн обо¬лу театр сүрөткери... Улуу Шекспир “Бүт аалам – театр” деп айтканында улуу касиет бар. Ааламдын улуу драмасы так ушул театр сахнасында ойно¬лот. Трагедиясы да комедиясы да, агы да карасы да...мен Марат Шарафидиновдун театрга сүрөтчү катары койгон көп спектаклдерин көрдүм. Анын сценографиясы сахнада дайыма мага образ ме¬нен жашап жаткан актердой көрүнөт. Анын сурөттөрү, жасалгасы боектордун жана жасалга¬нын монологун айтып жаткандай туюлат. Бул да сейрек сүрөткерлик касиет. Марат Шарафидинов ондогон-ондогон чыгармаларды сахнага алып чыкты, ал тек гана көндүм жашоонун гана штрих¬терин жаратпастан, ал чыгармаларында аалам¬дын улуу сырын, анын чексиздигин жаратты... Бар бол, Сүрөткер!
  Султан РАЕВ,
  драматург, КМШ мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты,
  КРнын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты

  За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 66-16-24, (0550) 225999
  Тел.: +996 (312) 661623
  Факс: +996 (312) 620548.  E-mail:  knmii@mail.ru

 • 1
 • Ответить
 • У вас нет прав оставлять комментарии!

Быстрый переход: